T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRIKKALE / MERKEZ - Osman Gazi Fen Lisesi

Haberler

Tem

Osman Gazi Fen Lisesi olarak tercih yapacak öğrencilerimizin okulumuzu daha yakından tanımaları ve doğru tercih yapmaları bizim için önemlidir.21. yüzyılın yenilikçi becerilerine ve küresel bakış açısına sahip, araştırmacı, sorgulayan ve bilgiyi kullanıp bir ürün ortaya koyabilen, ulusal kimliğinin ve milli değerlerinin bilincinde, kendisine ve çevresine değer katan, yükseköğretime hazır bireyler yetiştirmek temel amacımızdır.

 

Osman Gazi Fen Lisesinde öğrencilerimizin, bir yandan Millî Eğitim Bakanlığı program kazanımlarını teknoloji destekli eğitim ortamında en yüksek başarıyla edinmelerini sağlarken; modern laboratuvar ve proje çalışmalarıyla, ulusal ve uluslararası proje ve bilim yarışmalarında yer almalarını destekleriz. Okulumuzda ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan öğrenciler yetiştirmek; hedeflerinin bilincinde, özgüveni yüksek, başarılı mezunlar vermek hedefiyle çalışmalarımızı yürütürüz.

 

Osman Gazi Fen Lisesi 4 yıllık eğitim-öğretim süreci boyunca akademik ve sosyal alanlarda öğrencilerini destekler.Üniversitede istediği yeri kazanmasına ve hayatta özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi,değerlerini bilen başarılı bir birey olarak yer almasını amaç edinmiştir.

Tem

                                                          2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKUL PANSİYONUNDA KALMAK İSTEYEN (YATILI) ÖĞRENCİLERDEN

 İSTENEN BELGELER

1.       Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu. (“Yatılı okulda okumasına engel olacak bir hastalığı yoktur” ibaresi raporda mutlaka yazılıolmalıdır.)

2.      Öğrencinin ve velisinin kimlik fotokopileri (kimliğin ön ve arka yüzü aynısayfada)

3.      Aile üyelerinin T.C. Kimlik No beyanı (Nüfus Müdürlüklerinden öğrenci adına alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği) (Ailenin tüm fertlerinin yazılı olmasıgerekmektedir.)

4.      Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname (EK-1) ve ekleri. (Çalışanlar maaş aldıkları yerden, emekliler maaş aldığı banka şubesinden, bordro, SGK’ danyazı)

§  Öğrenci velisi çiftçi veya çalışmıyor ise; EK 1’deki ilgili yerler doldurulup veli tarafındanimzalanacaktır.

§  İşçi,memurveyaemekliiseniz;MaaşBelgesi.(Aylaritibariyle2023yılınaait12aylık(1Ocak-31Aralık)

toplam gelirini gösteren belge)

§  (Serbest meslek çalışanı iseniz; Vergi Levhanız veya SGK İle ilgili sigorta durumbelgeniz.) Not: EK-1 Belgesi doldurulması ile ilgili açıklama sonsayfadadır.

§  Veli veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bunu belgelendirmelerigerekmektedir.

5.      Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne babasıyla ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararıörneği.

6.      8. Sınıfı okuduğu okuldan devlet parasız yatılı veya burslu mezun olan öğrencilerden “Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci” olduklarını gösteren belge.(Varsa mezun olduğu okuldanalınacak)

7.      Öğretmen çocukları için anne veya babasının öğretmen olduğunu gösterenbelge.

8.      2 adet vesikalıkfotoğraf

 PARASIZ YATILILIK ŞARTLARI:

·         Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ( M ) işaretli cetvelinde belirtilen MEB Okul Pansiyon ücretinin 4 katını geçmemesi gerekir.

·         2024 yılı parasız yatılılık için esas alınacak tutar 111.600,00 TL (Yüzonbirbin altıyüz lira)’dır.

·         Ailenin 2023 yılındaki yıllık gelirinden aile fertlerine düşen kişi başı yıllık tutar 111.600,00 TL’nin altında ise öğrenci okulumuzda pansiyon kontenjanı ölçüsünde “PARASIZ YATILI” eğer ailenin yıllık gelirinden aile fertlerine düşen kişi başı yıllık tutar 111.600,00 TL’nin üstünde ise öğrenci okulumuzda pansiyon kontenjanı ölçüsünde “PARALI YATILI” kalmaya hak kazanır.

 PARALI YATILILIK ŞARTLARI:

1)      Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 4.Maddesi:

(3) Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a)  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıolmak.

b)  Resmi ve örgün ortaöğretim kuramlarına devam ettiğini belirten öğrenci belgesine sahipolmak.

c)  Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamışolmak.

ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak.

2)      Paralı Yatılı Öğrencilerden her yıl Bütçe kanunu ile tespit edilen ücret alınır.2024 için yıllık 27.900,00 TLdir.

3)      Yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri

MADDE 51- (1) Paralı yatılı öğrencilerden her yıl içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devlet tarafından karşılanır.

(2)  Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubatve

 nisan aylarının son işgününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir.   

(2)   Ders yılı süresince paralı yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci taksitinin tamamım ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiği kesilen öğrenciye bu devreye ait taksiti geriverilmez.

2024-2025 Öğretim Yılı Paralı yatılı öğrenciler 2024 yılı için 6975,00 tl lik iki taksit ödemesi yapacaklardır. Son iki taksit 2025 mali yılı bütçe kanununa göre tespit edilecek miktar üzerinden alınacaktır.

 

 PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYON TAKSİTLERİNİ ÖDEME PLANI:

1.TAKSİT: İlk kayıtta EYLÜL 2024: 6975,00TL

2.TAKSİT: KASIM 2024: 6975,00TL

3.TAKSİT: ŞUBAT 2025: 2025 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörttebiri

4.TAKSİT: NİSAN 2025: 2025 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörttebiri

NOT: Taksit ödemeleri okul muhasebe birimine elden dekont karşılığı yapılır. Bu tarihlerde taksitini ödemeyen paralı yatılı öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir.

 ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANI

 

Öğretmen çocuğu kontenjanından faydalanmak isteyenler aşağıda belirtilen yönetmelik şartlarını taşımaları kaydıyla Ek-1 beyannamesi düzenlemeden pansiyonumuzda parasız yatılı olarak kalabilirler.

MADDE 10- (1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

b)    %5'iBakanlığabağlıresmiokulveyakurumlardakadroluveyasözleşmeliolarakçalışan,emekliolanyadavefat edenöğretmenlerinöğrenciolançocuklarına,

 ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

·         Okul pansiyonlarda paralı veya parasız yatılı olarak kalmak isteyen öğrenciler gerekli belgelerin aslını kayıt tarihleri içerisinde elden teslimedeceklerdir.

·         Pansiyona paralı veya parasız yatılı olarak yerleştirme işlemleri okulumuz kayıt kabul komisyonu tarafından; pansiyon kontenjanı, puan üstünlüğü ve Ek-1 beyannameleri esas alınarak 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat: 17:00’a kadaryapılacak değerlendirme sonucundabelirlenecektir.

·         İlköğretim okullarında burslu ve okulumuzda parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devameder.

·         Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi ise "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDAYATILILIK,BURSLULUK,SOSYALYARDIMLARVEOKULPANSİYONLARIYÖNETMELİĞİ"

17. maddesinde belirtilen hallerde gerçekleşir. 2024 Yılı Bursluluk sınavını kazanarak okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerin bursları okulumuza kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen Ekim 2024 başından itibaren ödenir.

·         İlköğretim okulunu bitiren öğrencilerin bursları, okulumuza devam etmeleri halinde kesilmez. İlköğretim okullarından burslu olarak mezun olan öğrenciler, okulumuza kayıt yaptırırken, ilköğretimde burslu olduklarını beyan etmeleri üzerine müdürlüğümüzce öğrencilerin burs nakli elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu öğrencilerin bursları, okulumuza kayıt olduktan sonra Ekim ayından itibarenödenecektir.

·         Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan ya da parasız yatılılığa geçen öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibarenkesilir.

·         Parasız yatılı öğrencilere ayrıca bursverilmez.

·         Parasız Yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgiler, okul müdürlüğümüzce ilgili yerlerden araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin, ailenin maddi durumunu gösteren Beyannamede (EK-1) belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı, içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. Bu işlem sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti durumunda, öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptaledilir.

 

PANSİYONDA GEREKLİ MALZEME LİSTESİDİR

 

1-       ODA, KORİDOR VE YURT İÇİNDE KULLANIMA UYGUNTERLİK

2-       BANYO HAVLUSU, BANYOTERLİĞİ

3-       BANYO SABUNU, ŞAMPUAN ve KİŞİSEL TEMİZLİKMALZEMELERİ

4-       ÇAMAŞIR FİLESİ (KİRLİTORBASI)

5-       TIRNAK MAKASI, TARAK, VB.

6-       DİŞ FIRÇASI, DİŞMACUNU

7-       PİJAMA TAKIMI- EŞOFMANTAKIMI

8-       ASKILIK

9-       BARDAK

10-   YASTIK VE NEVRESİM TAKIMI

 

PANSİYONDA KULLANIMI YASAK OLAN MALZEME LİSTESİDİR

 

1-      ELEKTRİKLİ ISITICI, ÜTÜ, SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ, FÖN MAKİNASI VS. KİŞİSEL ELETRİKLİ ALETLER.

2-      LAPTOP, PC(KİŞİSEL BİLGİSAYAR),TABLET

3-      ORTAÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİ OKUL VE EKLENTİLERİNDE BULUNDURULNASININ YASAKJ OLDUĞU MADDE, ARAÇ GEREÇ, DOKÜMAN, AFİŞ, BROŞÜR, KUMAR ALETLERİ VS.MALZEMELER

4-      ODA VE DOLAPLARDA YİYECEK, İÇEÇEK BULUNDURMAK

5-      İHTİYAÇ FAZLASI AYAKKABI, ELBİSE VE KİŞİSELEŞYALAR.

 

             ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAMENİN

(EK–1 BELGESİNİN) DOLDURULMASI

 

A-Memur çocukları:

1 OCAK 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MALİYEDEN ALINACAK bir yıllık gelirinizi gösterir belge.

(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı olacaktır)

 

B-İşçi çocukları:

1 OCAK 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MUHASEBE bürosunca onaylanarak alınacak bir yıllık gelirinizi gösterir belge.

(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.)

(Özel sektörde işçi ise bağlı olduğu muhasebeden onay alınacaktır.)

 

C-Emekli çocukları:

1 OCAK 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında MAAŞ ALDIĞINIZ BANKADAN aylar itibariyle maaş dökümünüzü gösterir belge.

(Anne-Baba emekliyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.)

 

D-Esnaf çocukları:

1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge (Anne ve baba için ayrıyapılacak)

2-Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait (2023 yılı) gelir vergisi matrahını) gösteren belge. (Anne-Baba esnafsa her ikisi için ayrı ayrıolacaktır.)

 

E-Çiftçi çocukları:

1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dairbelge

(Anne ve baba için ayrı yapılacak;)

2-   Tarım Müdürlüğü tarafından ailenin bir yıllık gelir durumunu gösterir belge (2023Yılı)

Örnek-1: Kişinin üzerine kayıtlı 10 dönüm arazide üzüm bağı bulunmakta olup 2023 yılı yıllık gelir toplamı

...................TL dir. Gösterir resmi yazı

Örnek-2:Kişidamızlıkhavyanyetiştiriciliğiyapmaktaolup10adetinektenyıllıkgelirtoplamı................ TLdir.

Gösterir resmi yazı.

(Anne-Baba çiftçiyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.)

 

F-Herhangi bir işi yoksa:

Anne ve baba için ayrı yapılacak;

1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge 2-Maliye ye gidilip: Vergi mükellefi olmadığınıza dair belge alınacak

3-Tarım Müdürlüğü ne gidilip: Üzerine kayıtlı herhangi bir arazi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki ibareleri taşıyan yazılar alındıktan veli tarafından Ek-1 Belgesi tasdik edilecektir.

 

 

 

 

                                  

Tem

SAĞLIK ALANI:

SUDENAZ DİRİCAN ANKARA ÜN.TIP FAKÜLTESİ İNG

ELİF SENA ÖZGÜN ANKARA ÜN.TIP FAKÜLTESİ

İREM ATEŞ ONDOKUZ MAYIS ÜN. TIP FAKÜLTESİ

ECE TUFAN ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜN.TIP FAKÜLTESİ

ELİF SENA YILDIRIM ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ZELİHA NUR KESKİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜN.TIP FAKÜLTESİ

REYYAN KALKAN GİRESUN ÜN.TIP FAKÜLTESİ

GÖZDE EYLEM ÜNAL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN.TIP FAKÜLTESİ

ENES TARIK ÖZKAN YOZGAT BOZOK ÜN.TIP FAKÜLTESİ

ORHAN MİRAÇ AKGÜL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜN.GÜLHANE TIP

ALEYNA EYLÜL KAYABAŞI ERCİYES ÜN.TIP FAKÜLTESİ

ELİF SUDE ÖZŞENER ÇORUM HİTİT ÜN.TIP FAKÜLTESİ

CAN YAMAN ÇORUM HİTİT ÜN.TIP FAKÜLTESİ

HİKMET DURSUN GİRESUN ÜN.TIP FAKÜLTESİ

MUHAMMET TALHA GÜÇLÜ AKSARAY ÜN.TIP FAKÜLTESİ

ZEYNEP BOZKUŞ KASTAMONU ÜN.TIP FAKÜLTESİ

ŞİFANUR ERBAŞ İSTANBUL ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ İNG

SUDENAZ ŞAHİN KIRIKKALE ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

RABİA SARIKAYA KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

FATMA GÜNDOĞDU BİNGÖL ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

CEREN ŞAHİN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

ALPEREN YÜZÜGÜLDÜ SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

YAŞAR TALHA ŞEKER NECMETTİN ERBAKAN ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

ELVAN MUSTAFA ÜZÜMLÜ KAYSERİ ERCİYES ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

ONUR BOZDAŞ HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ

ZEYNEP AYTAÇ ERCİYES ÜN.ECZACILIK FAK.

EMİNE BAL ERCİYES ÜN.ECZACILIK FAK.

ELİF ÇUVALOĞLU ANKARA ÜN.VETERİNERLİK FAK.

MUHAMMED CEYLAN KONYA SELÇUK ÜN.VETERİNERLİK

MERAY SAĞLAM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜN.GÜLHANE HEMŞİRELİK

AYŞE AKDENİZ BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN.HEMŞİRELİK

İKRA DEMİRTAŞ KIRIKKALE ÜN.HEMŞİRELİK

ZEYNEP OFLAZ KIRIKKALE ÜN.HEMŞİRELİK

MELİKE GÜL ANKARA YÜKSEK İHTİSAS ÜN.HEMŞİRELİK


MÜHENDİSLİK  ALANI :

TUNA ŞAHİN MİLLİ SAVUNMA ÜN.HAVA HARP OKULU

GÖKALP BUĞRA ATASAYAR KOCAELİ ÜN.BiİLGİSAYAR MH.

ARDA KAĞAN BALOĞLU İZMİR DEMOKRASİ ÜN.MAKİNE MÜH.İNG.

YİĞİT DUHA GÖKTAŞ KAYSERİ ÜN.ELEKTRİK ELEKTRONİK MH.

NİSA NUR NACAR ANKARA ODTÜ KİMYA

ALİ ÖZGENEL ÇUKUROVA ÜN.BİLGİSAYAR MH İNG.

GÖNÜL TEKKE ERZURUM TEKNİK ÜN.BİLGİSAYAR MH

NİSA NUR YAĞLI KOCAELİ ÜN.BİLGİSAYAR MH.

BURAK BULUT İSTANBUL TEKNİK ÜN.JEOFİZİK MH.

FURKAN TOSUN ANKARA ÜN.YAZILIM MÜH.

MUSTAFA UMUT DUYMAZ SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜN.MEKATRONİK MH.

YUNUS EMRE ERKUŞ BURSA TEKNİK ÜN.BİLGİSAYAR MH.

CEMRE BAHAR BODUR YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MH.

ŞEREF ATASAYAR ANKARA OSTİM TEKNİK ÜN.BİLGİSAYAR MH.

SUDE OMURCA SAKARYA ÜN.BİLGİSAYAR MÜH.

EMİR KAAN IŞIK AKDENİZ ÜN.ELEKTRİK ELEKTRONİK MH.

NECATİ BERK DÖNMEZ BOLU ABANT İZZET BAYSAL BİLGİSAYAR MH.

SENA BAHAR BOZKURT ANKARA ATILIM ÜNİVERSİTESİ  ENDÜSTRİ MÜH.İNGİLİZCE

ZEYNEP SERAY POLAT KIRIKKALE ÜN.İNŞAAT MH.

ZEHRA KOCA KIRIKKALE ÜN.ELEKTRİK ELEKTRONİK MH.

GÖKHAN ERÇAYAN KIRIKKALE ÜN.ELEKTRİK ELEKTRONİK MH.

İSA ERGİŞİ ONDOKUZ MAYIS ÜN.BİLGİSAYAR MH.

EMRE GÖÇER ONDOKUZ MAYIS ÜN.BİLGİSAYAR MH.

İREM SİNEM CENGİZ. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MH.

TARIK SALİM KILIÇ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

 

 

EŞİT-AĞIRLIK ALANI

İRFAN ÖZAY GALATASARAY ÜN.HUKUK FAK.

OĞUZHAN KAYA ANKARA TOBB HUKUK FAK.

NİSA GÜNEŞ ANKARA ODTÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNG

ŞEVVAL BARIŞ ANKARA ÜN.HUKUK FAK.

ATALAY UFUK HAYDAROĞLU ANKARA BAŞKENT ÜN.HUKUK FAK.(BURSLU)

SENANUR OLCAR DOKUZ EYLÜL ÜN.HUKUK FAKÜLTESİ

EZGİ AKKIR ANKARA  HACI BAYRAM VELİ ÜN. HUKUK FAK.

ŞEVVAL SUNTAY ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜN. HUKUK FAK.

HASRET PEKGÖZ KIRIKKALE ÜN.HUKUK FAK.

SAİD EREN ŞENOL BURSA ULIDAĞ ÜN.HUKUK FAK.

KAAN YÜKSEL DOKUZ EYLÜL ÜN.HUKUK FAK.

TUĞBERK BARTU GÜMÜŞ ANKARA ATILIM ÜN.İKTİSAT

SEDANUR CEYLAN AFYON KOCATEPE ÜN.PSİKOLOJİ

ALEYNA CESUR YILDIRIM BEYAZIT ÜN.SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖN.İNG.

İREM AKGÜL ANKARA ÜN.PSİKOLOJİ

GÜLSÜM TARĞIL PAMUKKALE ÜN.REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ERDEM ŞAHİNGÖZ BAŞKENT ÜN.İKTİSAT

YUSUF CAN KARAKAYA ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜN.FİNANS VE BANKACILIK

MUSTAFA ÖMÜR DOĞAN ESKİŞEHİR TEKNİK ÜN.SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

GÜLŞEN DURU SİLSÜPÜR ANKARA ÜN.İKTİSAT

 

DİL ALANI

MERVE ÜSTÜN KIRIKKALE ÜN.MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

Haz

Okulumuz 11.sınıf öğrencilerimizle Anıtkabir ve Hacettepe Üniversitelerini ziyaret ederek güzel bir motivasyon gezisi yapmış olduk.Son derece memnun kaldığımız Ankara gezimizde hem Üniversite,bölüm ve meslekler hakkında öğrencilerimiz bilgi edinmiş oldu.Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının, vefatından 15 sene sonra geçici kabrinden taşındığı ebedi israhatgahı Anıtkabiri, Aslanlı Yol'dan, tören alanına, anıt bloklarından mezar odasına kadar birçok anlamda gördük ve duygulandık.

 

May

Ağacı dikme etkinliğine okulun öğrencileri, idareciler ve öğretmenler katıldı.  Okul Müdürü Ahmet ÖZBAYRAK "Öğrencilerde hem sosyal farkındalık oluşturmak hem de ağacın önemini kavratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik ve Okul bahçesini ağaçlandırmak daha yeşil alanlar yapmak için bu tür etkinliklere devam edileceğini" söyledi.

 

May

Okulumuzda düzenlenen Anadolu Mektebi Tarık Buğra Okumaları Paneli Okul Koordinatörü Ümmügülsüm TURGUT koordinatörlüğünde panelde görev alan öğrencilerimiz Sevde VARLIK, Elif Naz ERCAN, Süeda GÖZ, Mustafa Can KAYAALP, Elif Sena ARIOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir. Okul Müdürümüz Ahmet ÖZBAYRAK okulumuzda öğrencilere katkı sağlayacak her türlü sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanmaya çalışıldığını ifade ederek öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman destekçisi olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Panelist öğrencilere  katılım belgeleri protokolde yer alan  davetli öğretmenler tarafından verildi.

Nis

Osman Gazi Fen Lisesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105.yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde Gezi Turizm,Tanıtım ve İnceleme Kulübü tarafından öğrencilere Samsun'a gezi düzenledi. Günübirlik gerçekleştirilen gezide, Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi, Onur Anıtı, Amisos Tepesi,Amazon Parkı ve Atakum sahil gezintisinin ardından  akşam yemeği yenildi.Öğrencilerin çok memnun kaldığı bu anlamlı gezi tamamlanarak Kırıkkale'ye geri dönüldü.

Nis

Kırıkkale İl Müftülüğü lise pansiyonları arası futbol turnuvası düzenledi.

 

Kırıkkale İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise pansiyonlarında kalan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak, kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla futbol turnuvası düzenlendi.

 

Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 6 pansiyondan toplam 48 öğrenci katıldı. Turnuvada Osmangazi Fen Lisesi birinci, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

 

Düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verildi. İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programda öğrencilere hediyelerini İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar verdi. Gençleri tebrik eden Müftü Yaşar, başta öğrenciler olmak üzere turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Ödül programında Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Erol Tuğ, Osmangazi Fen Lisesi Müdürü Ahmet Özbayrak ve Gençlik koordinatörleri de hazır bulundu.

 

 

Nis

Osman Gazi Fen Lisesi Okul Sporları Bisiklet yarışında "Genç Erkekler"de il birincisi oldu.

 

Bisiklet takımımız :

Yusuf KESKİN

Eymen KARAOLUK

Arda UĞURER

Bilal Emin AKÇELİK

 

 

 

Emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmenimiz Buket BALCI'yı ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

Mrt

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Rıza AYDIN, şube müdürlerimiz Ali GÜDER ve Bülent İÇBUDAK  okulumuzu ziyaret etti.

Okul Müdürümüz Ahmet ÖZBAYRAK'tanden okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Öğretmenler Odası Buluşması kapsamında öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim ve öğretimle ilgili sohbet etti. Okulun ihtiyaç ve taleplerini dinledi.Daha sonra başarılar dileyerek okulumuzdan ayrıldı.

Mrt

Okulumuzun Konferans salonunda Türk Dili ve Edebiyat öğretmenimiz Zeynep BAŞAR tarafından hazırlanan İstiklal Marşının Kabulü programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

 

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra günün anlam ve önemini belirten yazılar ve şiirlerle program devam etti. Kurtuluş Savaşının kazanılacağına olan inancı, Türk askerinin yürekliliğinin ve özverisinin, Türk ulusunun bağımsızlığına ve vatana bağlılığının dile getirdiği marşımızı öğrenciler sahneledikleri orotorya ile bir kez daha dile getirdiler.

 

Türk Kurtuluş Savaşının en çetin döneminde, bir millî marşa duyulan gereksinmeyi göz önüne alarak yazılan ve bizlere armağan edilen bu milli marşı, öğrencilerimiz hep bir ağızdan coşku ve gururla okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andı.

 

Programda görev alan öğrencilerimiz;

 

Aslı YÜKSEKDAĞ

İlayda ÇIRAKOĞLU

Süeda GöÖZ

Yağmur MercaERCAN

Hiranur KARATAŞ

Ecrin Azra EKER

9 - C SINIF KOROSU

10 - A SINIF KOROSU

Mrt

Kırıkkale Osman Gazi Fen Lisesi akarsu ve nehirlerde elektrik üreterek park ve bahçelerin aydınlatmasını sağladık. Oksijen ve sıcaklık sensörleri ile havalandırma sistemlerinde tasarruf sağladık.

Proje çalışmalarımız da öğrenci katılımını planlama uygulama ve raporlaştırma aşamalarında yüksek seviyeye çıkararak bilimsel bakış açısının,araştırma ruhunun okul ikliminin ayrılmaz bir parçası olması için emek harcayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Mrt

Osman Gazi Fen Lisesi olarak Ankara'da bulunan Orta Doğu Teknik ve Bilkent Üniversitelerini ziyaret ettik. Okulu müdürümüz Ahmet ÖZBAYRAK başkanlığında, öğretmenlerimiz Can GÖNEN ,Makbule KAYA, Hülya GÖNEN, Zeynep BAŞAR ve Murat ERBEK  gözetiminde 12.sınıf öğrencilerimize motivasyon amaçlı yapılan gezi öğrencilerimizin gelecek planlamasında, meslek seçiminde ve motivasyonunda son derece etkili oldu.

Şbt

Tübitak Bilim Söyleşileri kapsamında okulumuz konferans salonunda Ankara Üniversitesi’nden Doç.Dr. Mehmet Cem ÇATALBAŞ öğrencilerimizle buluştu.Sürdürülebilir Şehirler Ve Toplumlar başlığı altında “Elektrikli Araçların Dünü Bugünü Yarını” konulu seminerinde öğrencilerimize elektrikli araçların tarihinden, günümüzde hangi gelişmelerin olduğundan ve yeni araçlarının üretim aşamaları hakkında bilgiler vermiştir.

Öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası proje ve yarışmalara katılım sağlamaları açısından,bakış açılarını geliştirip araştırıcı,girişimci ve planlı çalışma yapmalarında da verimli bir etkinlik olmuştur.

Etkinlik sonunda sunumu yapan hocamız Sayın Mehmet Cem ÇATALBAŞ’a okul müdürümüz Ahmet ÖZBAYRAK teşekkür ederek son derece etkili ve öğrencilerimize yararlı bir seminer olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin ilgiyle dinledikleri ve aktif olarak katıldıkları etkinlik için hocamıza teşekkür ederiz.

Şbt

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yurt genelinde düzenlenen “Oku-Yorum, Yazı-Yorum” projesi kapsamında fen lisesi öğrencileri tarafından “Kutadgu Bilig” il paneli düzenlendi.

 

Kırıkkale Fen Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde öğrenciler, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eseri hakkında bilgi verdi. Panele katılan Ortaöğretim Şube Müdürü Bülent İçbudak, görev alan öğrencileri tebrik ederek belge verdi. Panelde, öğrenciler Yusuf Has Hacib’in hayatı ve eserleri hakkında sunumlar yaptı. Kutadgu Bilig’in yazıldığı dönemdeki tarihi ve sosyo-kültürel atmosferi anlatan öğrenciler, eserin önemini ve günümüzdeki mesajlarını da ele aldı.

Sunumların ardından, Ortaöğretim Şube Müdürü Bülent İçbudak ve akademisyenlerden oluşan jüri, öğrencilerin performanslarını değerlendirdi. Jüri, sunumların içeriği, görsel sunum ve dil hakimiyeti gibi kriterlere göre değerlendirme yaptı. Panelin sonunda, jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrencilere Ortaöğretim Şube Müdürü Bülent İÇBUDAK tarafından belgeleri takdim edildi.

 

Panelist olan öğrencilerimiz Selvinaz  KAYALAK, Yusuf KARAMAN, Kürşad SEMİZ ve emeği geçen öğretmenimiz Yıldız ERTAŞ’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.